Obchodní podmínky

 

1. Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů 

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodu www.toralin.cz (dále jen e-shop), provozovaným společností M.P.R. SERVIS s.r.o. 

Obchodní podmínky vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (dodavatel) a kupujícího (zákazník). 

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy, které nejsou těmito obchodními podmínkami upravené, občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem (č. 513/1991 Sb.), vše ve znění novel.

  

Prodávající 

Internetový obchod www.toralin.cz je provozován firmou M.P.R. SERVIS s.r.o., IČ: 28321685, DIČ: CZ28321685, sídlo: Javorová 24, Brno 62000.

 

Kontakty

email: info@mprservis.cz (na dotazy odpovídáme v co nejkratším čase)

tel.: 608826109 (Po-Pá 8:30-16:00)

 

Vymezení pojmů 

Spotřebitelská smlouva - smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy dle občanského zákoníku, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel, resp. prodávající. 

Dodavatel / prodávající - osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Jedná se o podnikatele, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby. 

Spotřebitel (kupující) - osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami. 

Kupující, který není spotřebitel - podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. 

Standartní zásilka - maximální hmotnost zásilky 50 kg, maximální délka zásilky (nejdelší strana) 200 cm a zároveň součet obvodu a délky zásilky maximálně 300 cm.

 

2. Objednání 

Kupní smlouva, jejímž prostřednictvím je realizován prodej zboží, je uzavřena potvrzením objednávky kupujícího prodávajícím (momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího s objednávkou kupujícího). K potvrzení objednávky dochází telefonicky nebo elektronicky do několika minut po odeslání objednávkového formuláře. Daňový doklad obdržíte vždy se zbožím. 

Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky, které tvoří nedílnou součást kupní smlouvy, je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. 

Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto obchodních podmínek, kde je tento proces srozumitelně popsán. Kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách internetového obchodu www.toralin.cz, a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím. 

Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (telefon, internet atd.) pro uskutečnění objednávky jsou v běžné výši, závislé na tarifu telekomunikačních služeb, které objednatel používá.

 

3. Stornování objednávky 

Zboží můžete vrátit bez udání důvodu do 14-ti dnů od obdržení zboží. 

Odeslanou a potvrzenou objednávku je možné stornovat telefonicky a elektronickou poštou (prosíme, uveďte číslo Vaší objednávky). Pokud byla zásilka zabalena a odeslána před výše uvedenou lhůtou, tak účtujeme storno poplatky podle aktuální ceny dopravy a balného.

 

4. Podmínky dodání 

Přepravní společnost - Skladové zboží je odesíláno pouze v pracovní dny. Pokud je objednávka přijata do 12 hodin, zboží je pak standardně doručováno následující pracovní den. Nejzazší termín expedice skladových položek činí nejdéle 2 pracovní dny od přijetí závazné objednávky. V těchto případech, kdy expedice skladových položek proběhne v časovém horizontu do 2 pracovních dnů, je pak zboží doručováno nejdéle 3 pracovní den po přijetí objednávky. 

Dodání do zahraničí - Při zasílání do zahraničí se o ceně dopravy informujte individuálně. Každá ze smluvních stran nese náklady na použití komunikačních prostředků na dálku, jak jí vznikly. 

Neskladové zboží je obvykle expedováno mezi 6. a 10. pracovním dnem ode dne objednání. Jestliže Vaše zboží nebude expedováno ani do této lhůty, budeme Vás kontaktovat a informovat o stavu objednávky nejpozději 10. pracovní den. 

V případě, že bude ukončena výroba neskladového zboží, budeme Vás informovat nejpozději 10. pracovní den od objednání. 

Doprava zdarma je pro zásilky standardních rozměrů a hmotnosti do 50 kg od určitého množství objednaného zboží.

 

5. Ceny 

Jako cena při uzavření kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím platí cena uvedená v okamžiku podání závazné objednávky kupujícího. Tato cena bude uvedena v závazné objednávce, na webových stránkách nebo sdělena objednateli telefonicky při telefonické objednávce. Cena je vždy konečná, včetně příslušné sazby DPH. 

Prodávající si vyhrazuje právo změny cen. Pokud dojde ke změně ceny, prodávající vždy telefonicky nebo e-mailem na tuto skutečnost upozorní. V případě, že bude prodávajícím nahlášena cena vyšší, než je uvedená na objednávce, může kupující novou cenu přijmout nebo dodávku odmítnout. V případě, že je nová platná cena nižší, než je cena uvedená na objednávce, bude zboží kupujícímu dodáno za cenu platnou v okamžiku objednávky. 

Ceny za dopravu jsou uvedeny po vytvoření objednávky a to na základě množství objednaného zboží a platných cen jednotlivých přepravních společností.  

Platební podmínky - Platit lze dobírkou a bankovním převodem u odesílaných zásilek. V případě platby bankovním převodem je zboží odesláno až po připsání částky na náš účet nebo po přijetí elektronického potvrzení o provedení transakce. E-mail nebo pdf soubor potvrzující provedení transakce od Vaší banky přeposílejte na info@mprservis.cz a do předmětu e-mailu uvádějte číslo své objednávky. Číslo bankovního účtu pro platby převodem je 2148053319/0800, IBAN: CZ04 0800 0000 0021 4805 3319, SWIFT: GIBACZPX.

 

6. Vady plnění, reklamace a záruční podmínky 

Pokud kupující ve stanoveném termínu neuhradí cenu zboží, je v prodlení. 

Je-li kupující v prodlení s plněním svého závazku, a to i jen v jeho části, zaplatí úrokovou sazbu ve výši 1% dluhu za každý i jen započatý den prodlení. 

Nepřevezme-li kupující řádně plněnou dodávku zboží, je prodávající oprávněn tuto dodávku uskladnit na účet kupujícího, o čemž jej uvědomí. Za nepřevzetí řádně plněné dodávky zboží je kupující povinen, ve smyslu ustanovení § 300 a následně obchodního zákoníku, zaplatit smluvní pokutu ve výši 10% z hodnoty této dodávky. 

Kupující je povinen dodané zboží prohlédnout co nejdříve (do 3 dnů) po jeho převzetí a uplatnit případné vady tohoto zboží po jeho dodávce. V případě, že zboží má vady oproti objednanému provedení, je prodávající povinen vady odstranit opravou, náhradním plněním nebo jiným způsobem, dle dohody s kupujícím. 

Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží později, než určuje § 443 Obchodního zákoníku, tj. úplným zaplacením kupní ceny. 

V případě, že dodavatel zboží nedodá ve stanoveném termínu, není zavázán k náhradnímu plnění. 

Záruční lhůta, která činí u spotřebního zboží 24 měsíců (na produkty prodané na IČ - 6 měsíců), začíná běžet převzetím zboží. Je-li na prodávané věci, jejím obalu nebo návodu k ní připojeném vyznačena v souladu se zvláštními právními předpisy lhůta k použití věci (expirace), skončí záruční doba uplynutím této lhůty.

 

Obchodní podmínky se primárně řídí obchodním zákoníkem. 

Spotřebitel má při uplatnění záruky:

* jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné. Není-li takový postup možný, má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy,

* jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy, tatáž práva spotřebiteli náleží, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat. Za opětovné vyskytnutí vady se považuje, jestliže stejná vada bránící řádnému užívání, jež byla v záruční době již nejméně dvakrát odstraňována, se vyskytne znovu. Větším počtem vad se rozumí, má-li věc současně alespoň tři vady bránící jejímu řádnému užití. 

Jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li spotřebitel výměnu věci, má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy. 

O reklamaci nás prosím neprodleně informujte (písemně nebo telefonicky) ještě před odesláním reklamovaného zboží. Váš nárok posoudíme a individuálně vyřešíme. Následně Vám vydáme písemné potvrzení o tom, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace je požadován; dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. 

Reklamované zboží je možné zaslat na adresu internetového obchodu M.P.R. SERVIS s.r.o. spolu s popisem závady a kontaktními údaji (adresa, telefon). K reklamovanému zboží dále doporučujeme dodat kopii prodejního dokladu, případně jiný doklad prokazující nákup zboží v internetovém obchodě www. toralin.cz. Reklamované zboží řádně zabalte (za poškození při přepravě neneseme odpovědnost). Zboží musí být čisté. 

Kontakt pro uplatňování reklamací: info@mprservis.cz do předmětu prosím napište „Reklamace“ a číslo Vaší Objednávky

______

 O reklamaci rozhodneme bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit. 

V případě oprávněné reklamace má zákazník právo na náhradu nákladů spojených s reklamací (zejména poštovného, které uhradil při odeslání reklamovaného zboží). V případě odstoupení od smlouvy z důvodu vady věci má spotřebitel také právo na úhradu nákladů k tomuto odstoupení. Náklady spojené s přepravou zboží k zákazníkovi po vyřízení reklamace jsou hrazeny dodavatelem. Daňový doklad, který obdržíte se zbožím, slouží zároveň jako záruční list. 


7. Ochrana osobních údajů 

Veškeré osobní údaje a záznamy našich zákazníků a kupujících jsou chráněny v souladu s platnými zákony České republiky o ochraně osobních dat, zejména podle zákona č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Osobní údaje nejsou prodávány, předávány, ani nijak jinak zpracovávány pro potřeby třetích stran, či následný prodej. 

V případě, že je kupujícím fyzická osoba, zadává při objednávce tyto údaje: Jméno a příjmení, Úplná poštovní adresa, Adresa elektronické pošty, Telefonní číslo. Tyto informace jsou nezbytné pro identifikaci kupujícího a případnou komunikaci. 

Je-li kupující právnická osoba, zadává při registraci navíc následující údaje: Jméno firmy, IČO, DIČ. Pokud je kupujícím fyzická osoba - podnikatel, uvede navíc údaj o místu podnikání, IČO a DIČ. Tyto údaje umožňují provést nezbytné účetní operace, vyhotovit daňový doklad obvykle vyžadovaný oběma stranami, popřípadě identifikovat platbu kupujícího učiněnou bankovním převodem. 

Prodávající chrání soukromá data kupujícího před zneužitím. Tyto informace shromažďuje, aby zkvalitnil svoje služby a neposkytuje je třetím stranám bez souhlasu kupujícího. 

Používáním internetového obchodu souhlasí kupující se shromažďováním a použitím informací o sobě i svých nákupech podle výše uvedených pravidel.

 

8. Ostatní ustanovení 

Aktuální ceny jsou vždy na našem webu (www.toralin.cz), v letácích a katalozích mohou být rozdílné. 

Prodávající nezodpovídá za zpoždění nebo možnost plnění v důsledku vyšší moci (zejména požár, stávka, zákonné omezení dovozu a vývozu apod.) 

Pro právní vztahy neupravené těmito dodacími podmínkami, platí příslušná ustanovení obchodního a občanského zákoníku v znění platném pro ČR.

 

Příjemce svým podpisem přepravního listu stvrzuje vnější bezvadnost a kompletnost dodané zásilky. Pokud má zásilka jakkoliv poškozený obal, napište tuto skutečnost do předávacího protokolu, či zásilku nepřebírejte. Předpokladem nepoškození zboží při přepravě je především vnější nepoškozenost dodané zásilky.

 

Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.